องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   บันทึกข้อความ เรื่องการรายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   การรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566   บันทึกข้อความ เรื่องรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567   แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ปีงบประมาณ 2566   บันทึกข้อความ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน   ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570 ปี 2566   บันทึกข้อความ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570   บันทึกข้อความ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน   บันทึกข้อความ เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566   บันทึกข้อความ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริการความเสี่ยงและการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ประจำปี 2566   บันทึกข้อความ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565   บันทึกข้อความ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ประกาศ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   บันทึกข้อความ เรื่อง ลงนาม/ประกาศ/คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ประกาศ เรื่อง ใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565   คำสั่ง ที่ 37/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   บันทึกข้อความ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน   หนังสือที่ สบ 71701/187 เรื่อง การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2565-2569) แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี   คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565   แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565   บันทึกข้อความ เรื่อง ผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน   การดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน   แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564   ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)   บันทึกข้อความ เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563   คู่มือการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน   การดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน   การดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน   การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น