องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ข้อมูลทั่วไป

ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2566

เปิดอ่าน 6171 ครั้ง

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของตำบลท่าคล้อ

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง

            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ 8 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี   ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอแก่งคอย ไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร มีอาณาเขต   ดังนี้  

            ทิศเหนือ          ติดต่อกับ           ตำบลหินซ้อน     และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

            ทิศใต้             ติดต่อกับ           ตำบลสองคอน   และตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย

            ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ           ตำบลหินซ้อน     และตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย

            ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ           ตำบลหน้าพระลาน และอำเภอเฉลิมพระเกียรต

พื้นที่

           องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีพื้นที่ประมาณ 105 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศ

          พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ เป็นพื้นที่ราบสลับกับพื้นที่ภูเขา มีเขาคร่าว อยู่ทางตอนเหนือของตำบลและเขาหินดาดทางทิศตะวันออก เขาหนองกบทางทิศใต้ มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านหลายหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีประชากรทั้งสิ้น 5,004 คน แยกเป็น ชาย 2,540 คน หญิง 2,464 คน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2566)

สภาพทางเศรษฐกิจ

 1. อาชีพ

         ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร นอกนั้นก็จะประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่ในตำบลใกล้เคียง

 1. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

        2.1 โรงแรม  2  แห่ง

        2.2 ปั๊มน้ำมัน (หัวจ่าย)  3  แห่ง

        2.3 โรงเรือนเลี้ยงไก่  3  ฟาร์ม  จำนวน  90 เล้า

        2.4 โรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบเปิดของเกษตรกร   จำนวน  2  เล้า

สภาพทางสังคม

 1. การศึกษา

           โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่

         1.1 โรงเรียนวัดหาดสองแคว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4

          1.2 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7

            1.3 โรงเรียนวัดท่าคล้อ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10

 1. สถาบันและองค์กรทางศาสนา มีวัด จำนวน 12 แห่ง ดังนี้

            2.1 วัดหาดสองแคว  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1

            2.2 วัดท่าสบก        ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2

            2.3 วัดคำใหญ่        ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5

            2.4 วัดท่าเกวียน      ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6

            2.5 วัดถ้ำเต่า          ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7

            2.6 วัดท่าศาลา        ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8

            2.7 วัดท่าคล้อใต้      ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9

            2.8 วัดท่าคล้อเหนือ   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10

            2.9 วัดเขาหินดาด     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11

            2.10 วัดถ้ำประกายแก้ว   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11

            2.11 วัดป่าดงพญาเย็น    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2

 1. วัดถ้ำนิมิตมังกร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
 2. การสาธารณสุข

            3.1 สถานีอนามัยหาดสองแคว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4

            3.2 สถานีอนามัยท่าคล้อ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8

 1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            มีป้อมตำรวจ ตั้งอยู่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ โดยสถานีตำรวจภูธรตำบลหินซ้อนจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมารักษาการประจำ เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ราษฎรในตำบล  

 1. การบริการขั้นพื้นฐาน

          5.1 การคมนาคม   การคมนาคมภายในตำบล

                5.1.1 ถนน คสล.       จำนวน    23    เส้น   ระยะทาง    9,121    กิโลเมตร

                5.1.2 ถนนลาดยาง     จำนวน    18    เส้น   ระยะทาง    22,620  กิโลเมตร

                5.1.3 ถนนลูกรัง        จำนวน      2    เส้น   ระยะทาง      1,000  กิโลเมตร

                โดยทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3224 (แก่งคอย - แสลงพัน) ผ่านและมีทางหลวงท้องถิ่นสาย (หินดาด – หน้าพระลาน) และยังมีถนนลาดยางของทางหลวงชนบท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน/ตำบล

 1. การโทรคมนาคม

            6.1 เสารับสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 7 แห่ง

 1. การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือนเนื่องจากราษฎรได้ปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยขึ้นใหม่ และอยู่ห่างไกลจากชุมชน

 1. แหล่งน้ำธรรมชาติ

            8.1 มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 และ10

            8.2 คลอง          6  แห่ง

            8.3 หนอง/บึง     1   แห่ง

 1. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

        9.1 ถังเก็บน้ำฝน             21  แห่ง

        9.2 ระบบประปาหมู่บ้าน   13   แห่ง

        9.3 บ่อน้ำตื้น       23  แห่ง

        9.4 บ่อน้ำบาดาล   27  แห่ง

        9.5 สระน้ำ         10   แห่ง

        9.6 ฝายน้ำล้น     4     แห่ง

 1. ข้อมูลอื่นๆ

          10.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                        ตำบลท่าคล้อมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เช่น ดินขาว(แร่หินปูน) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซิเมนต์ และมีหินดินดานอันเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระเบื้องปูพื้น และอุตสาหกรรมเซรามิค ทั้งยังมีปริมาณเพียงพอที่จะพิจารณาในเชิงอุตสาหกรรมได้                     

          10.2 มวลชน

                        10.2.1 ลูกเสือชาวบ้าน                     จำนวน  1 รุ่น     162 คน

                        10.2.2 ตำรวจชุมชน                        จำนวน  1 รุ่น     65 คน

                        10.2.3 อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน        จำนวน  1 รุ่น     99 คน

                   10.2.4 อาสาสมัครสาธารณสุข                   จำนวน  101 คน

                        10.2.5 กลุ่มองค์กรสตรีตำบลท่าคล้อ        จำนวน  157 คน

                        10.2.6 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตำบลท่าคล้อ    จำนวน  163 คน

                       10.2.7 กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลท่าคล้อ     จำนวน  45 คน

 

 

**********************************

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น