องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

คำสั่ง

คำสั่ง

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  คำสั่ง ที่ 65/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567   คำสั่ง ที่ 293/2566 เรื่อง การให้พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว   คำสั่ง ที่ 268/2566 เรื่อง เลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครึ่งปีหลัง (ครั้งที่ 2)   คำสั่ง ที่ 267/2566 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)   คำสั่งที่ 288/2566 เรื่อง การต่อสัญญาจ้างและเพิ่มค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   คำสั่งที่ 266/2566 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครึ่งปีหลัง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   คำสั่งที่ 113/2566 เรื่อง เลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครึ่งปีแรก (ครั้งที่ 1)   คำสั่งที่ 112/2566 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1)   คำสั่ง ที่ 111/2566 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครึ่งปีแรก (คร้ังที่ 1)   คำสั่ง ที่ 168/2564 เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของแต่ละส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่   คำสั่งที่ 202/2565 เรื่องการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของแต่ละส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่   คำสั่งที่ 38/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม   คำสั่ง ที่ 88/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปี พ.ศ.2566   คำสั่งที่ 164/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   คำสั่งที่ 80/2565 เรื่อง ย้ายพนักงานส่วนตำบลไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   คำสั่งที่ 17/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   คำสั่งที่ 9 /2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล   คำสั่งที่ 132/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น