องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

นโยบาย

ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2565

เปิดอ่าน 1736 ครั้ง

คำแถลงนโยบายของ

นายทนงยุทธ  จันทกูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

วันอังคารที่ ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

*************************************************

เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน

          ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ เมื่อวันที่  ๒๐  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น  กระผมนายทนงยุทธ จันทกูล ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อและในฐานะหัวหน้าวฝ่ายบริหาร ซึ่งจะต้องเป็นผู้นำในการบริหารการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ และความผาสุกของประชาชนชาวตำบลท่าคล้อ ขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรตินี้  โดยมีหลักการว่าในการบริหารงานนั้นจะยึดมั่นหลักการในระบอบประชาธิปไตย  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  ยึดมั่นในระเบียบ  กฎหมาย  เพื่อให้เกิดความยุติธรรม  และความเที่ยงตรง  ความโปร่งใส  และจะแก้ไขปัญหา  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง  รวดเร็ว  โดยใช้ทรัพยากรบุคคลทุกภาคส่วน  และสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดีและการประสานความร่วมมือทุกด้าน

          กระผมตระหนักดีว่า  ตำบลท่าคล้อต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้  ประชาชนมีคุณภาพ มีการสมานฉันท์ และเอื้ออาทรต่อกัน ดำรงไว้ซึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  อันดีงามของชาวตำบลท่าคล้อ  ส่งเสริมพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งสถาบันครอบครัว  พัฒนาเครือข่ายพลังมวลชน  เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม และมีระบบบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้  กระผมและผู้บริหารทุกท่านจะบริหารงานและพัฒนาตำบลโดยมีแนวคิด เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนตำบลให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของนโยบายที่วางไว้

          ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๔/๘ มีสาระสำคัญว่า  ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น กระผมจึงได้จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ประกอบการแถลงนโยบาย ซึ่งกระผมได้แจกให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านแล้ว  อนึ่ง  ในการจัดทำนโยบายเพื่อแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อในครั้งนี้ กระผมได้ตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา ๕๙, ๖๐, ๖๖, ๖๗, ๖๘  และมาตรา ๖๙/๑ ภายใต้สาระสำคัญของอำนาจหน้าที่ดังกล่าว  ซึ่งเป็นความตั้งใจของกระผมที่จะพัฒนาตำบลท่าคล้อ  โดยยึดหลักการสำคัญ ๔ ประการ ได้แก่

          ๑.น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร์รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นหลักในการบริหาร

          ๒.ยึดมั่นในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          ๓.พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

         ๔.บูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  องค์กรเอกชนและภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่างๆ  เพื่อพัฒนาตำบลท่าคล้อให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและอยู่อย่างมีความสุขกระผมจึงได้นำมากำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อใน ๙ ด้าน ดังนี้

๑.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อมุ่งมั่นที่จะยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อสนับสนุนการลงทุน  และการเกษตร  ส่งเสริมให้ได้มาตรฐาน  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีความสะดวก  ปลอดภัย  โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

          ๑.๑ ถนน  ภายในตำบลจะได้รับการก่อสร้าง  การพัฒนา  การปรับปรุงให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก  ปลอดภัย  โดยจัดลำดับความสำคัญของการแก้ปัญหาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนดำเนินการตามความต้องการของประชาคม  และภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  พร้อมกันนั้นจะประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการจากหน่วยงานอื่น  เพื่อขอรับการสนับสนุนในโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

        ๑.๒ ไฟฟ้า ให้บริการ ประสานงานขอขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง  จัดไฟแสงสว่างตามถนน เพื่อให้การสัญจรด้วยความปลอดภัยในเวลากลางคืน

          ๑.๓ แหล่งน้ำ จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร และเพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะการบริหารกิจการประปาให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพทั้งที่ดำเนินการเองและประสานขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

๒.นโยบายด้านการศึกษา

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อจะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล โดยผ่านกระบวนการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาตลอดชีวิตการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างงาน สร้างรายได้ ดังนี้

         ๒.๑ ให้การสนับสนุนการศึกษาทั้งระดับก่อนปฐมวัย ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ทั้งในด้านอาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม) รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน พร้อมบุคลากรผู้สอนแก่เด็กก่อนปฐมวัย เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาในระดับสูงต่อไป

          ๒.๒ สนับสนุนการเรียนการสอน จัดการศึกษาทางศาสนา  การศึกษานอกระบบ  นอกหลักสูตรทุกรูปแบบ  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนตามช่วงวัย

          ๒.๓ ส่งเสริมด้านความรู้แก่กลุ่มต่างๆ ที่จัดตั้งไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านวิชาการ  ด้านทักษะของกลุ่มต่างๆ

          ๒.๔ จัดหาทุนการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส  เด็กยากจนแต่เรียนดีที่อยู่ในเขตตำบลท่าคล้อ  โดยให้กระจายตามหมู่บ้าน  และตามความเหมาะสม

          ๒.๕ ให้การสนับสนุน  ส่งเสริม  ช่วยเหลือ  บริการรับ-ส่งประสานกับสถานศึกษา  เพื่อให้บุตรหลานชาวตำบลท่าคล้อเข้าถึง  และมีความสำเร็จทางการศึกษาทุกระดับตามอำนาจหน้าที่

๓.นโยบายด้านการเมืองการปกครอง

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อจะบริหารจัดการการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  คือ  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักความมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก  จึงมีแนวนโยบายในการดำเนินงาน ดังนี้

          ๓.๑ เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม  ทั้งในระดับท้องที่  ระดับท้องถิ่น  ระดับประชาชนโดยทั่วไปที่ผ่านความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านหรือระดับตำบลแล้วแต่กรณี

          ๓.๒ ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง  โดยให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมของประชาคม  ส่งเสริมการประชุมในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประชาชน

          ๓.๓ ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ  เน้นการทำงานเป็นทีม  ทำงานอย่างบูรณาการทั้งทางฝ่ายปกครอง  ผู้นำชุมชน  ผู้นำหมู่บ้าน  และผู้นำกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่

       ๓.๔ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเมืองการปกครอง  การบริหารงานแก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้นำชุมชน  และประชาชนทั่วไปตามโอกาสอันสมควรของอำนาจหน้าที่กฎหมายกำหนดให้

๔.นโยบายด้านเศรษฐกิจ การเกษตร

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อจะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ  โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบล  โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

          ๔.๑ สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในตำบล  เพื่อสร้างงาน  สร้างอาชีพ

          ๔.๒ จัดการศึกษาดูงาน  จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพ  เสริมทักษะในการทำงานให้เข้มแข็ง  และมีประสิทธิภาพ

          ๔.๓ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่างๆ

          ๔.๔ สำรวจผู้ว่างงาน  ผู้มีรายได้น้อยเพื่อขึ้นทะเบียนไว้และส่งให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดหางานให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่างงานต่อไป

         ๔.๕ ส่งเสริม  สนับสนุนให้ความรู้  ศึกษาดูงาน  จัดหาแหล่งน้ำ  ปรับปรุงแหล่งน้ำ  ท่อส่งน้ำ  ระบบชลประทาน  การสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า  ประสานงานกับองค์กรต่างๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ทั้งด้านงบประมาณ  ความรู้เรื่องป้องกกันโรคระบาด  เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  เพิ่มผลผลิตปลอดภัยแก่พี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืน

         ๔.๖ ส่งเสริม  สนับสนุนการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรภายในตำบล  ประสานงานให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   

๕.นโยบายด้านสาธารณสุข

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อจะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ  สร้างระบบสุขภาพ  และสุขภาวะที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบล  มีสุขภาพแข็งแรง  ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจโดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

          ๕.๑ ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
แต่ละหมู่บ้าน  จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ  และส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

           ๕.๒ เฝ้าระวัง  รักษาพยาบาล  บริการรับ-ส่งผู้ป่วย  และแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ตามประกาศของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ  ต่อเนื่อง  และรวดเร็ว

          ๕.๓ ส่งเสริม  สนับสนุนอาสาบริบาลท้องถิ่น (อสบ.) ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง  ติดบ้าน  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการที่อยู่ในภาวะที่ขาดการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม

          ๕.๔ สนับสนุนงบประมาณตามโครงการด้านงานสาธารณสุข

          ๕.๕ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดทุกรูปแบบ

          ๕.๖ ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
อย่างทั่วถึง

๖.นโยบายด้านการกีฬา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อจะส่งเสริมจริยธรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน  โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้   

        ๖.๑ จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านเป็นประจำทุกปี  พร้อมทั้งสนับสนุนการกีฬาของตำบลท่าคล้อให้พัฒนาขึ้นในระดับหมู่บ้าน  ระดับตำบล  และระดับอำเภอ  รวมถึงระดับประเทศทั้งวัสดุอุปกรณ์การกีฬา  และกิจกรรมอื่นๆ ในด้านของกีฬา

          ๖.๒ ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุโดยจัดอุปกรณ์การกีฬาตามความต้องการของสภาพผู้เล่นและสภาพพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน

          ๖.๓ ร่วมกับประชาชน  ผู้นำหมู่บ้านในการจัดงานประเพณีต่างๆ หรือสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม

          ๖.๔ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  และวันสำคัญทางราชการในพื้นที่ตำบลอย่างสม่ำเสมอ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

          ๖.๕ ส่งเสริม  และสนับสนุนการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบล

          ๖.๖ ส่งเสริม  สนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชนในตำบลท่าคล้อได้มีการพัฒนาด้านการกีฬา  เปิดศูนย์เรียนรู้โดยจัดหาผู้มีทักษะด้านกีฬามาฝึกสอน

๗.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อมีนโยบายในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ดังนี้

          ๗.๑ บำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง

          ๗.๒ รณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  โดยจัดให้มีการบริหารจัดการ  การจัดเก็บ  การทิ้งโดยการร่วมกับประชาคมหมู่บ้านและสาธารณสุขประจำตำบล

          ๗.๓ สนับสนุนการรักษาความสะอาดของถนนพร้อมปรับภูมิทัศน์  และทางเดินภายในหมู่บ้าน

          ๗.๔ สนับสนุนการปลูกต้นไม่ทุกหมู่บ้านเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป

          ๗.๕ คุ้มครอง  ดูแล  รักษาสัตว์ป่าหวงห้าม  พรรณไม้ประจำถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

          ๗.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการลดภาวะโลกร้อน  รวมทั้งกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน

๘.นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อจะพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

          ๘.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อ และจัดหางบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อ

          ๘.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้พิการตำบลท่าคล้อ และจัดหางบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้พิการตำบลท่าคล้อ

          ๘.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าคล้อ และจัดหางบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าคล้อ

          ๘.๔ สำรวจผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ประสบปัญหาทางด้านสังคมในการจัดทำบัญชีปัญหา  เพื่อจัดหางบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ

          ๘.๕ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางด้านสังคมในพื้นที่ตำบลท่าคล้อ

         ๘.๖ ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้แก่กลุ่มองค์กรต่างๆ ภายในตำบลท่าคล้อทุกช่วงวัย ด้วยการจัดหางบประมาณและประสานเพื่อแก้ปัญหาทางสังคมและครอบครัวอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

๙.นโยบายเรื่องอื่นๆ

          นโยบายเรื่องอื่นๆ นั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในนโยบายด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะโดยจะพิจารณาเมื่อเป็นความต้องการของประชาชน หรือประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำเป็นต้องรีบให้การช่วยเหลือเป็นการด่วน ก็จะดำเนินการทันทีตามกรอบแนวทางที่จะดำเนินการได้ หรือหารือกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ เพื่อดำเนินการต่อไป มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

          ๙.๑ จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่อาจจัดขึ้นตามความประสงค์ของประชาคม โดยมุ่งเน้นให้ยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก

          ๙.๒ จัดทำโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล

          ๙.๓ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น

          ๙.๔ พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยเน้นการให้บริการ ความรวดเร็วถูกต้อง  และโปร่งใสตรวจสอบได้

          ๙.๕ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  สถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม  และเป็นระเบียบเรียบร้อย

          การกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายที่กล่าวมานี้  ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การศึกษา  และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบายที่กำหนด และอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ นโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อจะดำเนินการไปได้ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้นำในชุมชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  ข้าราชการ  พนักงานจ้างในองค์กร  และประชาชนในตำบล  โดยจะดำเนินการการในรูปแบบคณะกรรมการถือเอาความถูกต้อง ชื่อสัตย์ สุจริต และความสามัคคี
เป็นที่ตั้ง  ขอบคุณครับ

 

                                                                                                                           ทนงยุทธ จันทกูล

                                                                                                                      (นายทนงยุทธ   จันทกูล)

                                                                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

                                                                                                               วันอังคารที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๕

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น