องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ภาพกิจกรรม

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ เมื่อ 17 กันยายน 2566

เปิดอ่าน 87 ครั้ง

วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ ณ สวนสัตว์ศรีอยุธยา ไลอ้อนปาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีกระบวนการคิด มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข มีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยมุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัว และอยู่รวมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้น

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น