องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

คำสั่ง

คำสั่ง

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  คำสั่งที่ 143/2566 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   คำสั่งที่ 251/2565 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   คำสั่งที่ 249/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ (แก้ไข/เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   คำสั่งที่ 85/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   คำสั่งที่ 227/2565 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างปฏิบัติงานในช่วงเวลาพักเที่ยง นอกเวลาราชการ ในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   คำสั่ง ที่ 97/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   คำสั่ง ที่ 084/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ (แก้ไข/เพิ่มเติม)   คำสั่ง ที่ 083/2566 เรื่อง มอบอำนาจ การตัดสินใจ การสั่งการอนุญาต การอนุมัติ หรือปฏิบัติราชการ ในเรื่องที่ให้บริการประชาชนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปี พ.ศ.2566   คำสั่ง ที่ 082/2566 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนประจำจุดประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2566   คำสั่งที่ 29/2566 เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   คำสั่งที่ 18/2565 เรื่องมอบหมายเจ้าหน้าที่รับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   คำสั่งที่ 79/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   คำสั่งที่ 87/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   คำสั่งที่ 77/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   คำสั่งที่ 59/2563 เรื่องมอบอำนาจ การตัดสินใจ การสั่งการอนุญาต การอนุมัติ หรือปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น