องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ 2565   ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปี 2565   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ พ.ศ.2564   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563   รายงานผลการประชุมคู่มือประมวลจริยธรรม   คู่มือการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน(คุณธรรม จริยธรรม)