องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

หนังสือแจ้งเวียน

หนังสือแจ้งเวียน

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๑/ว ๕๒๓ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๕/ว ๔๙๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การมอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-๑๙   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๒/ว ๓๔๙ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๑/ว ๓๒๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   หนังสือที่ สบ ๗๑๗๐๔/ว ๓๑๐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ของดจัดโครงการสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรม (สงกรานต์) ประจำปี ๒๕๖๓ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย