องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2564   เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีการศึกษา 2565   เรื่อง การใช้แผนท่องเที่ยวตำบลท่าคล้อ   เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ การขุดดิน และถมดิน   เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   เรื่อง ให้บริการช่วงพักเที่ยงและวันหยุด(วันเสาร์)   เรื่อง ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน