องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.2566   เรื่อง การเปิดให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง วันหยุดราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2564   เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีการศึกษา 2565   เรื่อง การใช้แผนท่องเที่ยวตำบลท่าคล้อ   เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ การขุดดิน และถมดิน   เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   เรื่อง ให้บริการช่วงพักเที่ยงและวันหยุด(วันเสาร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น