องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ สมัยสามัญ สามัญที่ ๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ สมัยสามัญ สามัญที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ สมัยสามัญ สามัญที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕   หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ สมัยสามัญ สามัญที่ ๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ สมัยสามัญ สามัญที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔   การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔   หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ สมัยสามัญ สามัญที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔