องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

นโยบาย

ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2563

เปิดอ่าน 302 ครั้ง

คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

นายทนงยุทธ     จันทกูล

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

วันพฤหัสบดีที่   22  ธันวาคม พ.ศ. 2554  เวลา 13.00 น.

**************

 

เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าคล้อทุกท่าน

 

                   ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้กระผมนายทนงยุทธ  จันทกูล   ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่  1  ธันวาคม  2554  นั้น  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปในทิศทางที่แน่นอนครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงาน  ซึ่งเป็นภารกิจหลักหรือหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำ เมื่อได้พิจารณา
จากสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อนั้น ภายในตำบลมีพื้นที่ทำการเกษตรสามารถใช้วัตถุดิบนำไปทำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร   มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งด้านอาหาร  ด้านพืช  ด้านปศุสัตว์  ด้านประมงน้ำจืด 
เพื่อบริโภคและส่งจำหน่ายให้แก่ตลาดรับซื้อส่วนกลาง และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ อาทิเช่น ดินขาว
(แร่หินปูน) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซิเมนต์  ทรัพยากรธรรมชาติทางน้ำในแม่น้ำป่าสัก  มีโบราณสถาน  รวมทั้งมีแหล่งน้ำที่สำคัญ  เพื่อรองรับการผลิตทั้งภาคการเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว

                   ดังนั้น  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อจึงจำเป็นจะต้องวางแผนเพื่อสนับสนุน  และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ  ตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของจังหวัดสระบุรี  รวมทั้งตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  จึงได้กำหนดนโยบาย เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อโดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เพื่อให้พี่น้องตำบลท่าคล้ออยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  ทั้งด้านสังคม  ด้านสุขอนามัย  ด้านการศึกษา  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการเมือง  ด้านการเกษตร  และด้านการส่งเสริมอาชีพ  รวมทั้งการป้องกันปัญหายาเสพติด  ไว้ดังนี้

 

นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค  และระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน  อำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านการค้า  การเศรษฐกิจ   การท่องเที่ยว  และธุรกิจการบริการ  โดยมีแผนงานและโครงการดังนี้

          1) ก่อสร้าง  ปรับปรุง  เส้นทางคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้ได้มาตรฐาน  และสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

                   2) ก่อสร้างระบบระบายน้ำ  และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง  โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุงท่อระบายน้ำขุดลอกคลอง  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีมาตรฐานและสามารถระบายน้ำได้เป็นอย่างดี

                   3) ติดตั้ง  ปรับปรุง  และบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน ตามถนน  ตรอก  ซอยต่าง ๆ ให้เอื้อประโยชน์ต่อการสัญจรไป-มาของประชาชนในยามค่ำคืน

                   4) ติดตั้ง  ปรับปรุง  และบำรุงรักษาประปาภายในตำบลให้มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคเพียงพอต่อความต้องการ

                   5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค-สาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการ

         

  1. การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม

วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                   1) ส่งเสริมการศึกษา  รวมทั้งพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน   ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาให้เอื้อประโยชน์ต่อเด็ก  และเยาวชนในตำบลให้มากยิ่งขึ้น  รวมทั้งพัฒนาให้มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้สำหรับการเรียนการสอน

                   2) ส่งเสริมด้านการกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการของเด็ก  และเยาวชน  เพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรม  รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  เพื่ออนาคตของประเทศรวมทั้งให้เด็ก  และเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ครอบครัว  และสังคม

                   3) พัฒนา  และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  โดยจัดให้มีการส่งเสริมการออกกำลังกาย  และทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  รวมทั้งจัดหาและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

                   4) พัฒนา  และส่งเสริมสวัสดิการ/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                   5) ส่งเสริม  และสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                  6) ส่งเสริม  และอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  บำรุงศาสนา โดยการส่งเสริมจัดงานประเพณี  และวันสำคัญต่าง ๆ   เพื่อเป็นการรักษา-สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงสืบต่อไป

                   7) ส่งเสริม  ป้องกัน  ควบคุม  และระงับโรคติดต่อ  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี

                   8) ส่งเสริม  และสนับสนุนประชาชนให้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน

                   9) ส่งเสริม  และสนับสนุนตามหลักการประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง

                   10) ส่งเสริมให้มีการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่   เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

  1. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์      เพื่อให้ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีและเป็นเมืองน่าอยู่

                   1) ส่งเสริม  และดำเนินการด้านการรักษาความสะอาดของท้องถิ่น  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และความสะอาดของท้องถิ่น

                   2) ส่งเสริม  และดำเนินการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น

                   3) พัฒนา  และจัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางให้สวยงาม

                   4) ส่งเสริม  รณรงค์  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องถิ่น

 

  1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์      เพื่อเป็นการส่งเสริม  และพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน

                   1) พัฒนา  และส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัว

                   2) พัฒนา  และส่งเสริมภาคการเกษตร/เทคโนโลยีทางการเกษตร  เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

                   3) รณรงค์  และส่งเสริมให้เกษตรกรทำนา  ทำการเกษตรได้ทั้งปี

                   4) ส่งเสริมการผลิต  และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

                   5) ก่อสร้างคลองส่งน้ำ  วางท่อส่งน้ำ  และจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  เช่น ขุดสระ ฯลฯ

 

  1. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ท้องถิ่นมีระบบการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการที่ดีรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร  และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้

                   1) เพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน  ด้วยการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ร่วมกับการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการนำระบบการบริการเชิงรุกมาปฏิบัติให้มากขึ้น  เช่น  โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น  โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อรับทราบปัญหาที่แท้จริงของชุมชน

                   2) ส่งเสริม  และพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้กับบุคลากร  พนักงานส่วนตำบลทุกระดับชั้น  เพื่อเป็นการรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 

                   3) ส่งเสริมการบริการข้อมูลข่าวสาร  ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง

                   4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา

                   5) บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

                   6)  ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง  และรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

                   7) จะดำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

                   การกำหนดนโยบายของคณะผู้บริหารตามที่กล่าวมานั้นได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านการเมือง  และสถานการณ์ในปัจจุบัน และขอให้เชื่อมั่นว่าคณะผู้บริหารจะบริหารงานเพื่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถจากงบประมาณที่มีอยู่  เพื่อพัฒนาในทุก ๆ ด้านตามอำนาจหน้าที่  และความจำเป็นตามสภาพ  ตามช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ในระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งร่วมกับพี่น้องชาวตำบลท่าคล้อทุกท่าน    

 

 ขอขอบคุณ